O nás


Filozofie Pracoviště pro náhradní rodinnou péči při STROP o.p.s.

Vyrůstat v rodinném prostředí je přirozené pro každé dítě. Nejlepší je, když dítě může vyrůstat ve své rodině, se svými rodiči, sourozenci a dalšími příbuznými a když tato rodina je schopná alespoň v přiměřené míře naplňovat jeho potřeby. Pokud tomu tak není, je na místě pro dítě hledat náhradní rodinné prostředí, kterým je i pěstounská péče.

Hlavním posláním pěstounů je porozumět dítěti, vnímat jeho potřeby a naplňovat je, přijmout dítě i s tím, co si do náhradní rodiny přináší. K tomu patří i přijetí jeho biologických vazeb. Úkolem pěstounů je také pomoci dítěti udržovat vztahy, které mělo před příchodem do pěstounské rodiny, případně pomoci mu uzdravovat vztahy k rodičům a dalším členům rodiny. To se může dít jednak na úrovni faktické, ale také na úrovni mentální.

Klíčoví pracovníci podporují pěstouny v této jejich roli, mají porozumění pro jejich potřeby a pocity, nabízí jim pochopení, porozumění a zpětnou vazbu. Pokud je to možné, usilujeme o to, aby vztah mezi klíčovým pracovníkem a pěstounem byl založen na vzájemném respektu, důvěře a otevřenosti.

Zásady činnnosti:

zájem dítěte – primárním cílem při práci s pěstouny je naplnění zájmů a potřeb dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče.
význam vlastní rodiny pro dítě – vycházíme z toho, že vlastní rodina má pro dítě jedinečný význam a nikdy ji nelze zcela nahradit.
respekt – respektujeme, že každý má právo na vlastní názor a vlastní postupy, neexistuje žádný patent na pravdu.
partnerský přístup – s pěstouny, dětmi a rodinnými příslušníky dětí jednáme v rámci partnerského, otevřeného a respektujícího přístupu.
rovný přístup – ke všem klientům přistupujeme bez ohledu na jejich případnou příslušnost k jakékoliv skupině (etnikum, politické přesvědčení, náboženské vyznání apod.).
diskrétnost – v souladu se zákonem 359/1999 Sb. dodržujeme mlčenlivost navenek; o tom, jaké informace o pěstounech sdělujeme např. orgánu sociálně právní ochrany dětí v zákonem vymezených situacích či na žádost tohoto orgánu, informujeme předem pěstouny a podle rozumové vyspělosti i svěřené dítě. Oznamovací povinnost podle trestního řádu je výjimkou z této mlčenlivosti.
bezplatnost – služby jsou pro cílovou skupinu bezplatné.

STROP o. p. s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a to konkrétně k činnostem:
• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zák. 359/1999 Sb.
• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Historie

V roce 2013 vzniklo při STROP o.p.s. samostatné Pracoviště pro náhradní rodinnou péči – i když se tomuto tématu věnujeme již dlouhodobě.

Od roku 2007 do roku 2014 jsme realizovali pro Zlínský kraj odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny (pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu).