O nás

V roce 2013 vzniklo při STROP o.p.s. samostatné Pracoviště pro náhradní rodinnou péči – i když se tomuto tématu věnujeme již dlouhodobě.
Od roku 2007 realizujeme pro Zlínský kraj odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny (pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu).

POSLÁNÍ

Posláním Pracoviště pro NRP při STROP o.p.s. je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat se svými rodiči, život v náhradní rodinné péči a to prostřednictvím přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů, doprovázení a podpory pěstounů a prostřednictvím podpory rodičů a příbuzných těchto dětí.

CÍLE
 • Prostřednictvím pravidelných kontaktů s pěstouny navázání důvěrného vztahu mezi klíčovým pracovníkem a pěstouny tak, aby pěstoun měl možnost konzultovat s klíčovým pracovníkem všechny nesnáze, které souvisí s péčí o svěřené dítě, nebo které by mohly péči o svěření dítě ovlivnit.
 • Zabezpečit prostředí a podmínky pro bezpečný kontakt dítěte s rodiči či dalšími osobami dítěti blízkými a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.
 • Poskytovat pěstounům vzdělávání v tématech, která jsou s ohledem na konkrétní svěřené dítě potřebná a takovou formou, která je pro pěstouny srozumitelná.
 • Disponovat kontakty na další odborníky v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, sociální práce či zdravotnictví, kteří jsou schopni v případě potřeby poskytnout pěstounům či dítěti v pěstounské péči odbornou pomoc.
 • Prostřednictvím přípravy na přijetí dítěte předat všem účastníkům srozumitelnou formou základní informace o potřebách dětí, které jsou svěřovány do náhradní rodinné péče a tím minimalizovat pravděpodobnost selhání náhradní rodinné péče.
 • Spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí obecních a krajských úřadů, s dalším organizacemi, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v regionu a s poskytovateli sociálních služeb v regionu.
CÍLOVÁ SKUPINA
 • pěstouni, kteří uzavřeli s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče, nebo kteří uzavření této dohody zvažují, ze Zlínského kraje.
 • děti, svěřené do pěstounské péče výše uvedeným pěstounům, jejich rodiče a osoby dítěti blízké.
 • zájemci o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu ze Zlínského kraje.
ZÁSADY ČINNOSTI
 • zájem dítěte – primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče.
 • význam vlastní rodiny pro dítě – vycházíme z toho, že vlastní rodina má pro dítě jedinečný význam a nikdy ji nelze zcela nahradit.
 • respekt – respektujeme, že každý má právo na vlastní názor a vlastní postupy, neexistuje žádný patent na pravdu.
 • partnerský přístup – s pěstouny, dětmi a rodinnými příslušníky dětí jednáme v rámci partnerského, otevřeného a respektujícího přístupu.
 • rovný přístup – ke všem klientům přistupujeme bez ohledu na jejich případnou příslušnost k jakékoliv skupině (etnikum, politické přesvědčení, náboženské vyznání apod.).
 • diskrétnost – v souladu se zákonem 359/1999 Sb. dodržujeme mlčenlivost navenek; o tom, jaké informace o pěstounech sdělujeme např. orgánu sociálně právní ochrany dětí v zákonem vymezených situacích či na žádost tohoto orgánu, informujeme předem pěstouny a podle rozumové vyspělosti i svěřené dítě. Oznamovací povinnost podle trestního řádu je výjimkou z této mlčenlivosti.
 • bezplatnost – služby jsou pro cílovou skupinu bezplatné.