Provozní řád

Občanské poradny STROP

Občanská poradna (dále OP) přijme každého občana ohroženého sociálním vyloučením, který se ocitl v obtížné životní situaci a není schopen tuto situaci řešit vlastními silami. Pomáhá mu znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy tak, aby ve spolupráci s OP nebo prostřednictvím dostupné sítě sociálních služeb nalezl řešení svého problému.

OP informuje občana o jeho právech a povinnostech, zabývá se zejména problematikou:

  • sociálního zabezpečení

  • pracovně právních vztahů

  • bydlení

  • rodiny a mezilidských vztahů

  • právního systému a právní ochrany

  • majetkoprávních vztahů

  • ochrany spotřebitele

  • dluhů, exekucí, insolvenčního řízení apod.

OP neřeší problémy týkající se:

 • komerčních záležitostí

 • obchodního práva

 • daňového poradenství

OP není právní poradnou a nemá tudíž práva a pravomoci k podobnému postavení. Poradna neposkytuje specializované právní poradenství. Poradci podávají pouze informace vycházející z příslušné právní úpravy a dalších předpisů. Poradci jsou kompetentní podávat vysvětlení a interpretace těch právních a jiných dokumentů, které mají souvislost s klientovým problémem.

OP poskytuje i referenční informace o jiných pomáhajících organizacích a institucích a v odůvodněných případech na ně občany odkazuje.

Dotazy zaslané poštou nebo e-mailem budou zodpovězeny nejdéle do 7 dnů ode dne přijetí.

Pokud se klient nachází v krizové situaci, může jej poradna kontaktovat přímo s příslušným krizovým centrem nebo specialistou v daném oboru.

OP sama není subjektem krizového centra.

Služby OP jsou bezplatné.

O informacích, které od klienta získá, OP zachovává naprostou diskrétnost ve vztahu k soukromým osobám a dále ke všem organizacím,
úřadům i institucím. OP nezjišťuje klientovu totožnost. Této mlčenlivosti vůči jiným subjektům ji může zbavit pouze klient písemným prohlášením.

OP není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci o spáchání trestného činu, má povinnost případ ohlásit na policii.

O každé konzultaci vede poradna záznamový arch, ve kterém nemusí být uvedeny osobní údaje klienta. Každý klient má právo nahlédnout do svého záznamového archu, případně si z něj pořídit kopii.

Délka jedné konzultace bez předchozího objednání nepřesáhne 30 minut. Konzultace po předchozím objednání trvají maximálně 50 minut.

Pokud se klient nedostaví dvakrát na předem objednanou konzultaci, aniž by se omluvil alespoň 24 hodin předem, nebude objednán k další konzultaci. Může ale přijít v rámci konzultačních hodin bez předchozího objednání.

Poradna má právo odmítnout klienta pod vlivem alkoholu a dalších omamných a návykových látek (drog atd.) a dále klienta, který se projevuje agresivně a klienta, jehož chování má znaky diskriminace. Poradce má právo předčasně ukončit konzultaci a vyzvat klienta k opuštění prostor poradny, jestliže se klient v průběhu konzultace začne chovat agresivně nebo je patrné, že je pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek.

Psi a jiná zvířata (s výjimkou asistenčních psů) mohou do konzultační místnosti vstoupit pouze po předchozím výslovném souhlasu poradce.

Do konzultační místnosti mohou z prostorových důvodů vstoupit nanejvýše dva klienti současně. Výjimka je možná na základě výslovného souhlasu poradce.

V provozních hodinách, určených k poskytování poradenských služeb pro občany, musí být v OP přítomen vedoucí OP nebo jeho zástupce. Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn. že klient nemá možnost vybírat si poradce.

Se stížnostmi na práci poradce nebo činnost poradny se mohou klienti obracet na vedoucí poradny Mgr. Anetu Kuslovou, příp. na Mgr. Veroniku Hofrovou, statutární zástupkyni STROP o.p.s. nebo na Asociaci občanských poraden, Sabinova 287/3, 130 00  Praha 3, www.obcanskeporadny.cz.

Stížnost může být podána i anonymně, v tomto případě odpověď na stížnost bude po třech týdnech od jejího podání uveřejněna na nástěnce poradny a na internetových stránkách poradny po dobu dvou týdnů. Klient má právo nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat zástupcem, kterého si zvolí.

Stížnost na práci poradců i celé poradny je možné podat také na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz. I zde má stěžovatel právo zvolit si pro vyřízení stížnosti zástupce.